Utwórz fakturę

Procter & Gamble - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Procter & Gamble
PIN 31342451
TIN 2020325109
Numer VAT SK2020325109
Data utworzenia 18 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Procter & Gamble
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 670 981 €
Zysk 1 107 030 €
Kapitał 15 986 375 €
Kapitał własny 5 388 051 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257101135
Nr(y) faksu 0257101112
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,826,387
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,445
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,130
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 48
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,082
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,315
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 4,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,744,999
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 192,009
8. Podatek odroczony należności (481A) 192,009
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,506,295
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,050,067
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,829
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,932,238
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 14,450,871
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,357
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,695
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,443
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,252
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,943
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 34,943
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,826,387
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,495,081
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,048,928
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,048,928
A.II. Składki (412) 10,246
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,489
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 205,736
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 205,736
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,112,652
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,112,652
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,107,030
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,331,306
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,978
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 48,978
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,581,905
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,001,156
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,706,243
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,294,913
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 134,575
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 50,778
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,395,396
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 960,061
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 960,061
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 740,362
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 78,668,586
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78,670,981
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 77,895,940
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 772,646
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,395
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,211,761
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 62,919,167
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,974
D. Usług (účtová grupa 51) 12,753,414
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,448,992
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 864,106
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 422,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 162,479
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,977
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,977
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 38
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,199
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,459,220
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,951,031
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 137,498
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 179
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 132
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 47
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 137,319
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 137,180
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 393
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 34
2. Pozostałe koszty (562A) 359
O. Walutowe straty (563) 129,526
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,261
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,459,538
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 352,508
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 397,910
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -45,402
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,107,030
Date of updating data: 28.04.2016