Utwórz fakturę

AVON Cosmetics - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy AVON Cosmetics
PIN 31342493
TIN 2020297554
Numer VAT SK2020297554
Data utworzenia 17 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AVON Cosmetics
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 339 237 €
Zysk 3 149 938 €
Kapitał 7 086 276 €
Kapitał własny 3 186 503 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249110011, 0249110075, 0257089111, 0257089333, 0907988547, 0911696349, 0948353523, 0259420000
Nr(y) faksu 0244464140
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,706,137
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,396
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 138,396
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 99,604
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 38,792
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,485,368
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,854
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 15,854
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 191,050
8. Podatek odroczony należności (481A) 191,050
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,656,160
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,149,684
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,149,684
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,500,288
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,188
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,622,304
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 290
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,622,014
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 82,373
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 43,733
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 38,640
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,706,137
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,033,633
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 723,296
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 723,296
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,741
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 144,658
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 144,658
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,149,938
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,650,381
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,753
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,753
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,147,079
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,247,701
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,247,701
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 40,085
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,662
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 835,631
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 477,549
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 184,624
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 292,925
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 22,123
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 22,123
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,230,443
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,339,237
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 28,715,072
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 515,371
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,294
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,081,311
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,756,852
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,864,450
D. Usług (účtová grupa 51) 13,307,330
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 825,453
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 599,281
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 195,683
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,489
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,054
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,402
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,402
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 140,799
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,971
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,257,926
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,301,811
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,836
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,180
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 9,180
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,656
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 89,290
O. Walutowe straty (563) 17,362
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71,928
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74,454
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,183,472
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,033,534
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 997,977
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 35,557
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,149,938
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016