Utwórz fakturę

TRANSTRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRANSTRADE
PIN 31342591
TIN 2020291196
Numer VAT SK2020291196
Data utworzenia 17 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANSTRADE
Nádražná 34
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 665 024 €
Zysk 26 811 €
Kapitał 3 238 256 €
Kapitał własny 489 127 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@transtrade.sk
Telefon(y) 0245945008, 0245945009, 0245945010, 0245945011, 0245945012
Telefon(y) kom. 0903411016, 0903420616, 0903713930, 0903797176, 0905484481
Nr(y) faksu 0245945012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,732,056
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,112,055
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,128,795
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 274,442
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 760,957
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,568
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73,695
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,133
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) -16,740
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,065
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ -24,805
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,604,626
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,316,204
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,415
4. Zwierzęta (124) - /195/ 700
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,308,089
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,285,015
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,265,943
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,265,943
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,700
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,372
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,407
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,454
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 953
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,375
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,375
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,732,056
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 470,386
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 298,745
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 298,745
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,004
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 29,875
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 29,875
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -66,195
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -66,195
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 179,146
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 179,146
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,260,664
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,522
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,023
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,732
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,767
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 145,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,457,123
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,319,252
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,319,252
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,487
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,391
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,069
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,924
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 59,156
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,320
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 20,836
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585,363
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,006
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,665,102
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,665,024
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,106,083
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 454,491
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 63
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,387
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,588,918
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,532,328
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 120,854
D. Usług (účtová grupa 51) 1,108,922
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 560,024
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 396,130
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 12,189
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 137,962
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,743
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,638
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 114,725
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 114,725
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,872
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,555
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,106
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 798,470
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 78
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 78
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,163
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,623
2. Pozostałe koszty (562A) 33,623
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,520
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,084
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,022
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,211
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,040
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,171
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31342591 TIN: 2020291196 Numer VAT: SK2020291196
 • Zarejestrowana siedziba: TRANSTRADE, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Davalos Jose Victor Guillamon 298 745 € (100%) LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.02.2015Noví spoločníci:
   Davalos Jose Victor Guillamon C. PINO 26 LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
   16.02.2015Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov
   manipulácia s tovarom
   baliaca činnosť
   administratívne a sekretárske práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   06.04.2004Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor C. PINO 26, LA ALBERCA Murcia Španielsko Vznik funkcie: 27.11.1996
   05.04.2004Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   30.07.2001Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vedenie účtovníctva
   automatické spracovanie dát
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   29.07.2001Zrušené sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   07.06.2000Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   23.09.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   22.09.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.07.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   20.07.1998Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   23.04.1998Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   22.05.1997Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   22.04.1996Nové sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   23.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   22.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06