Utwórz fakturę

IN TIME - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy IN TIME
PIN 31342621
TIN 2020337451
Numer VAT SK2020337451
Data utworzenia 18 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IN TIME
Senecká cesta 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 620 049 €
Zysk 482 040 €
Kapitał 3 477 203 €
Kapitał własny 2 420 592 €
Dane kontaktowe
E-mail info@intime.sk
Telefon(y) 0216160, 0248576389
Nr(y) faksu 0248576393
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,954,618
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 69,303
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,088
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,088
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,329
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 772
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,613
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,944
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 886
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 886
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,764,720
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,047
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,047
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 59,140
8. Podatek odroczony należności (481A) 59,140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,040,197
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,463,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,463,685
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,400,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176,512
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 652,336
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,375
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 650,961
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 120,595
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,192
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 116,403
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,954,617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,709,422
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,211,914
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,211,914
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 482,040
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,244,178
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,111
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,111
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 15,490
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 15,490
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,149,019
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,108,042
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,108,042
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,911
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,674
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,392
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 69,558
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,431
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 57,127
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,017
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,017
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,574,230
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,620,049
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,574,230
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,482
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,337
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,934,418
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,780
D. Usług (účtová grupa 51) 8,261,155
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 536,486
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 405,930
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 130,220
4. Koszty społeczne (527, 528) 336
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,740
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,661
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,661
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 27,455
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,141
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 685,631
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,285,295
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,267
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 645
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 546
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 99
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23,622
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75,507
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 447
2. Pozostałe koszty (562A) 447
O. Walutowe straty (563) 44,297
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,763
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -51,240
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 634,391
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 152,351
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 140,701
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 11,650
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 482,040
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016