Utwórz fakturę

DHL Express - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy DHL Express
PIN 31342876
TIN 2020298610
Numer VAT SK2020298610
Data utworzenia 23 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DHL Express
Letisko M. R. Štefánika
82001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 122 771 970 €
Zysk -268 572 €
Kapitał 22 650 961 €
Kapitał własny 2 013 352 €
Dane kontaktowe
E-mail jana.urminska@dhl.com
Telefon(y) 18811, 0224822942, 0248229229, 0248229426
Nr(y) faksu 0243423720
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,077,868
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,122,150
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 35,293
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 35,293
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,086,857
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 225,062
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,835,625
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 26,170
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,873,569
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,811
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,811
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,178,308
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,314,750
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,724,801
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,589,949
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 248,695
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 614,863
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,692,450
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,576
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,668,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 82,149
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 82,149
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,077,868
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,744,781
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,425
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 111,090
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 111,090
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,874,558
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,874,558
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -268,572
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,333,087
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,440
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,440
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 240,034
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 240,034
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,672,371
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,000,337
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 521,238
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,479,099
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 302,112
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 207,671
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,062
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,189
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,407,242
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,576,317
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 830,925
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 106,139,629
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 122,771,970
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 106,139,629
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 15,509,276
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,549
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,103,516
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,755,590
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 675,722
D. Usług (účtová grupa 51) 113,833,716
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,693,181
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,816,589
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,637,039
4. Koszty społeczne (527, 528) 239,553
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,891
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 400,475
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 400,475
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,499
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -146,518
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,266,624
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,380
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,139,467
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,349
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,338
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,440
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 168
2. Pozostałe koszty (562A) 168
O. Walutowe straty (563) 13,683
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36,589
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -44,091
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,711
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 240,861
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 213,587
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 27,274
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -268,572
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015