Utwórz fakturę

INTER - SC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTER - SC
PIN 31343228
TIN 2020336032
Numer VAT SK2020336032
Data utworzenia 23 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTER - SC
Trnavská cesta 29
83284
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 790 243 €
Zysk -245 610 €
Kapitał 4 131 387 €
Kapitał własny 3 290 178 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244372442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,952,393
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,687,103
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,687,103
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 684,463
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,942,186
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 48,575
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,875
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 9,004
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 251,880
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 60
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 60
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 55,895
8. Podatek odroczony należności (481A) 55,895
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 157,146
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 157,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,076
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,779
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,548
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,231
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,410
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,147
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 12,263
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,952,393
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,044,568
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,087,898
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,087,898
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,525,194
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 3,525,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,324,242
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,324,242
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -245,610
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 873,333
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,630
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,996
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 10,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,634
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 835,023
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 238,103
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,103
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 574,402
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,871
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,487
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,552
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,608
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,680
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,680
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 34,492
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 34,492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 715,798
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 790,243
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 140
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 715,658
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,362
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,236,533
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 75
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 271,840
D. Usług (účtová grupa 51) 419,310
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 126,422
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,481
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,298
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,643
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 41,291
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 263,482
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 263,482
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,027
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115,140
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -446,290
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,573
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 204,406
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 204,400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,211
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,103
2. Pozostałe koszty (562A) 1,103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,108
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 202,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -244,095
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,515
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,365
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -245,610
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015