Utwórz fakturę

SOLHYDRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy SOLHYDRO
PIN 31343236
TIN 2020324625
Numer VAT SK2020324625
Data utworzenia 01 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLHYDRO
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 070 246 €
Zysk -132 114 €
Kapitał 574 494 €
Kapitał własny 14 187 €
Dane kontaktowe
E-mail solhydro@solhydro.sk
Telefon(y) 0263810980
Nr(y) faksu 0263810989
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,245,523
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,239,227
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 97,058
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 97,058
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 313,294
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 313,294
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 313,294
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 322,235
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 242,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,555
2. Wartość netto kontraktu (316A) 73,279
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,813
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,588
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 506,640
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,887
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 500,753
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,296
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,296
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,245,523
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,507
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 267,525
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 267,525
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 57,429
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 57,429
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -108,333
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -108,333
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,114
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,161,016
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 130,947
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 130,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 947
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,414
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 974,396
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 806,063
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 806,063
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 90,375
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,791
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,989
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,178
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 51,259
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,655
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 46,604
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,070,246
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,966,468
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,350
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,428
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,194,886
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 741,370
D. Usług (účtová grupa 51) 1,186,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 231,699
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 160,469
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,721
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,509
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,330
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -140,563
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,714
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -124,640
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,762
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 793
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 129
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 129
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 664
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,363
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,741
2. Pozostałe koszty (562A) 2,741
O. Walutowe straty (563) 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,574
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,570
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -129,210
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,904
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,904
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -132,114
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016