Utwórz fakturę

DON - GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Nazwa firmy DON - GROUP
PIN 31343406
TIN 2020336021
Numer VAT SK2020336021
Data utworzenia 25 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DON - GROUP
K zlatému rohu 30
84110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 526 €
Zysk 3 048 €
Kapitał 497 289 €
Kapitał własny 58 252 €
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 432,080
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 144,152
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 144,152
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 63,069
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,255
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 72,828
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 287,168
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,318
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,488
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,830
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 246,850
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,468
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 244,382
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 760
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 760
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 432,080
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,300
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,346
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,346
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 50,267
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,267
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,048
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 365,472
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 365,472
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,840
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,840
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 357,118
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 454
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,060
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,308
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,308
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 69,394
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 70,526
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 69,394
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,131
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,075
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,020
D. Usług (účtová grupa 51) 11,925
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,520
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,110
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,110
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,451
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 53,449
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,201
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,201
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,201
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,160
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,611
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,563
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,563
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,048
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015