Utwórz fakturę

Deloitte Audit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Deloitte Audit
PIN 31343414
TIN 2020325516
Numer VAT SK2020325516
Data utworzenia 05 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Deloitte Audit
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 889 398 €
Zysk 621 863 €
Kapitał 6 167 682 €
Kapitał własny 1 425 200 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.deloitte.com
Telefon(y) +421258249111, +421258249222, +421557281811
Nr(y) faksu 0258249222
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,982,227
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 548,639
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,888
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,888
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 536,923
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 44,074
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 471,034
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,967
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 13,848
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,828
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 9,828
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,904,162
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 329,707
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 329,707
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 146,002
8. Podatek odroczony należności (481A) 146,002
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,038,465
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,545,938
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 870,170
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,354
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,649,414
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,100,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 378,962
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,565
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 389,988
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 688
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 389,300
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 529,426
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 194,030
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 103,238
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 232,158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,982,227
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,197,047
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,567,880
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,567,880
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 621,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,499,667
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,724
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,724
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,481,105
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 464,471
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 258,953
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,190
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,328
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,100,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 285,931
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 152,493
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 477,701
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 509
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,014,838
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 187,905
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 826,933
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 285,513
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 186,979
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 98,534
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,837,395
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,889,398
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,837,395
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -988,466
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,240
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,229
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,059,735
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 330,586
D. Usług (účtová grupa 51) 5,618,279
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,717,095
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,293,703
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,889,668
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,378,801
4. Koszty społeczne (527, 528) 154,923
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,740
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 307,498
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 307,498
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80,537
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 829,663
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,900,064
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,468
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 6,572
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 44,900
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 44,900
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,994
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,348
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,495
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,286
2. Pozostałe koszty (562A) 4,209
O. Walutowe straty (563) 5,275
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,578
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 35,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 864,783
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 242,920
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 343,480
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -100,560
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 621,863
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016