Utwórz fakturę

MEDIA/JUVEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDIA/JUVEN
PIN 31343651
TIN 2020345492
Numer VAT SK2020345492
Data utworzenia 08 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIA/JUVEN
Pribišova 19/A
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 282 299 €
Zysk -1 641 €
Kapitał 672 997 €
Kapitał własny 385 089 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@juven.sk
Telefon(y) 0556253813, 0260251112, 0260251139
Nr(y) faksu 0260251130, 0260251158
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 672,974
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 449,124
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 424,882
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 424,882
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,242
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,242
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 209,069
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 207,735
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 207,735
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,735
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,334
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 277
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,781
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,644
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,137
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 672,974
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 383,448
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 433,182
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 433,182
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 10,292
2. Inne fundusze (427, 42X) 10,292
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -58,385
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,385
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,641
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,598
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,713
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 19,265
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 448
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 244,621
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 116,985
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,985
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 86,403
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,349
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 814
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,663
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,407
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 291
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 291
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,973
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 928
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 282,299
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,545
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 10,441
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 213,646
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,667
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,233
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,545
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,498
D. Usług (účtová grupa 51) 196,200
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,997
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,817
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 6,301
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,712
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,167
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 326
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,156
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,156
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,511
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,066
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,389
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,752
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,911
2. Pozostałe koszty (562A) 1,911
O. Walutowe straty (563) 264
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,577
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,744
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -678
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,641
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31343651 TIN: 2020345492 Numer VAT: SK2020345492
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIA/JUVEN, Pribišova 19/A, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 20.02.2012
  Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 20.02.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. 21 659 € (5%) Žilina 010 01
  Mgr. Juraj Málik 411 523 € (95%) Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 Vznik funkcie: 20.02.2012
   06.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   20.03.2012Noví spoločníci:
   Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01
   Mgr. Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 Vznik funkcie: 20.02.2012
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   19.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   04.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   05.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj neperiodickej a periodickej tlače
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj
   21.03.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   18.05.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   11.12.1997Zrušené obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Čurajová
   12.02.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrno - spoločenských akcií
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj neperiodickej tlače
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Čuraj
   Jana Čurajová