Utwórz fakturę

Coface Slovakia Credit Management Services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Coface Slovakia Credit Management Services
PIN 31343872
TIN 2020300623
Numer VAT SK2020300623
Data utworzenia 03 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Coface Slovakia Credit Management Services
Šoltésovej 14
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 008 018 €
Zysk 37 517 €
Kapitał 611 356 €
Kapitał własny 392 899 €
Dane kontaktowe
E-mail office@coface.sk
Telefon(y) 0267201611, 0267201616
Telefon(y) kom. 0915758067
Nr(y) faksu 0262410359
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 646,333
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,934
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,934
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,378
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,556
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 615,517
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 485,343
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 478,392
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 478,392
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,078
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,873
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,621
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,621
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 111,553
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,392
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108,161
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,882
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,882
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 646,333
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,610
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,610
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,134
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,134
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 56,621
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 56,621
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -78
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -78
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,517
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,820
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -668
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -668
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 409,610
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 381,356
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 381,356
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,644
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,081
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,529
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,862
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,862
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 81,016
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 27,709
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 27,709
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,008,130
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,008,018
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 776,701
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,792
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227,525
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,273
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,004
D. Usług (účtová grupa 51) 491,250
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 399,421
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 301,096
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 90,103
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,222
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,928
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,737
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,737
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -8,686
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,619
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,745
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 257,447
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 107
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 107
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 628
O. Walutowe straty (563) 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 583
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -516
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 56,229
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,712
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,712
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 37,517
Date of updating data: 06.05.2016