Utwórz fakturę

JMB Film & TV Production Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Nazwa firmy JMB Film & TV Production Bratislava
PIN 31343899
TIN 2020300920
Numer VAT SK2020300920
Data utworzenia 09 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JMB Film & TV Production Bratislava
Búdková 32/6157
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 408 872 €
Zysk 12 386 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0948108208
Telefon(y) kom. 0948108208
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 704,375
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 634
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 634
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 634
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 666,859
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 261,425
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 78,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,685
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 177,394
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,156
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 190
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 405,434
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 285,119
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 120,315
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 36,882
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 36,882
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 704,375
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,776
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,374
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 528
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 528
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 142,849
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 142,849
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,386
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 254,704
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,607
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,607
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 171,875
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 169,912
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,912
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 643
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 726
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 148
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 148
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 81,074
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 275,895
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 275,895
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 179,506
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 408,872
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 179,506
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -19,379
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 246,745
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,943
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,731
D. Usług (účtová grupa 51) 301,581
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,424
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,320
4. Koszty społeczne (527, 528) 48
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,047
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,047
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,333
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 50,348
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,104
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,929
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -150,185
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,959
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,774
2. Pozostałe koszty (562A) 3,774
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,185
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,957
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,972
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,586
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,586
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,386
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016