Utwórz fakturę

Philip Morris Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Philip Morris Slovakia
PIN 31344259
TIN 2020477591
Numer VAT SK2020477591
Data utworzenia 11 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Philip Morris Slovakia
Galvaniho 15/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 105 713 093 €
Zysk 2 210 337 €
Kapitał 22 693 079 €
Kapitał własny 3 314 190 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421800101060, +421800101080
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,892,301
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,404,212
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 206,166
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 175,266
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 30,900
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,198,046
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,153,381
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,747
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,918
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,112,470
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,929,190
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,579
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,923,611
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 687,127
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 56,885
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,885
8. Podatek odroczony należności (481A) 630,242
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,000,786
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,988,996
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,617
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,948,379
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 14,003,519
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,271
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,495,367
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,206
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,467,161
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 375,619
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 192,129
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 183,486
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,892,301
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,050,143
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 763,460
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 763,460
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 76,346
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,210,337
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,563,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,482,767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,820,150
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,110,208
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,709,942
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 184,923
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 137,713
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,302,214
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,767
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,080,505
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 235,294
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,845,211
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 278,886
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 194,593
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 84,293
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 105,679,262
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 105,713,093
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 105,447,927
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,910
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 35,100
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 58,464
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,692
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,465,804
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 74,808,018
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,278,479
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 62,911
D. Usług (účtová grupa 51) 14,987,613
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,755,860
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,785,430
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,287,900
4. Koszty społeczne (527, 528) 682,530
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,973
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 693,527
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 693,527
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 951
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,863,472
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,247,289
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,378,916
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 154,897
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,269
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,160
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 109
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 153,628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 192,937
O. Walutowe straty (563) 176,767
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,040
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,209,249
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 998,912
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,557,564
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -558,652
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,210,337
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016