Utwórz fakturę

Europapier Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Europapier Slovensko
PIN 31344381
TIN 2020325527
Numer VAT SK2020325527
Data utworzenia 10 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Europapier Slovensko
Panónska cesta 40
85245
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 457 603 €
Zysk 386 380 €
Kapitał 7 566 175 €
Kapitał własny 5 367 845 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244871680, 0244871684, 0249201622, 0268207910, 0268207980, 0268207981, 0268207987, 0850111231, 0850
Nr(y) faksu 0244871685, 0268207989
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,719,740
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 517,819
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 40,978
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 40,978
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 476,841
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 179,950
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 268,743
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,148
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,199,162
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,549,097
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,549,097
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,300,170
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,577,144
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,577,144
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 350,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 373,026
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 349,895
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,970
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 341,925
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,759
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,759
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,719,740
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,754,225
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 136,096
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 136,096
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 320,968
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,610
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,610
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,897,171
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,897,171
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 386,380
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,965,515
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,177
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,177
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,383
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,383
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,709,363
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,138,909
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,509
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,989,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 81,426
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 61,649
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 393,663
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,716
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 231,845
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,716
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 205,129
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 747
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,458,652
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,457,603
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,972,667
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,883
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,625
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 429,428
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,994,974
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,406,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 166,072
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -18,699
D. Usług (účtová grupa 51) 1,592,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,583,221
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,005,974
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 154,040
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 385,879
4. Koszty społeczne (527, 528) 37,328
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,630
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 140,983
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 140,983
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 26,525
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,688
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 462,629
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,867,623
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,049
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,023
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,023
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,270
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,469
2. Pozostałe koszty (562A) 1,469
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,795
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,221
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 454,408
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 68,028
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 68,028
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 386,380
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016