Utwórz fakturę

HENNLICH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Nazwa firmy HENNLICH
PIN 31344500
TIN 2020317409
Numer VAT SK2020317409
Data utworzenia 15 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HENNLICH
Na Bystričku 16
03601
Martin
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 291 797 €
Zysk 241 249 €
Kapitał 1 423 665 €
Kapitał własny 1 009 901 €
Dane kontaktowe
E-mail hennlich@hennlich.sk
Telefon(y) 0250202501, 0250202515
Nr(y) faksu 0250202520
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,157,898
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 813,681
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,509
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,509
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 793,319
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 153,288
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 543,602
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,726
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 9,703
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 17,853
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 17,853
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,340,881
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 578,323
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 19,920
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 558,403
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,874
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,874
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 743,664
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 743,568
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 742,376
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,192
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -24
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,020
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,955
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,065
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,336
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,336
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,157,898
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,224,791
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,400
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,400
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -46,852
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -46,852
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,014,994
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,014,994
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,249
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 933,107
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,847
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,847
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 211,839
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 611,737
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 437,028
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,023
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406,005
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,398
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,585
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,672
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133,971
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 42,668
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,934
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 25,734
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,016
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,871,349
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,291,797
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,810,457
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,892
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 400,205
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,243
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,957,760
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,524,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,908
D. Usług (účtová grupa 51) 501,686
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 632,880
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 459,837
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 158,831
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,212
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,628
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,984
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,984
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 131,271
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,086
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,268
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 334,037
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 765,706
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 497
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 487
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,249
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,382
2. Pozostałe koszty (562A) 7,382
O. Walutowe straty (563) 4,605
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,262
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,752
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 317,285
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 76,036
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 77,559
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,523
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 241,249
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016