Utwórz fakturę

T.O.D. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy T.O.D.
PIN 31345409
TIN 2020313680
Numer VAT SK2020313680
Data utworzenia 30 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T.O.D.
82412
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 526 526 €
Zysk 214 758 €
Kapitał 1 189 552 €
Kapitał własny 667 320 €
Dane kontaktowe
E-mail tod@tod.sk
Telefon(y) 0905627417
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,325,560
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 818,714
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 818,714
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 581,523
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,256
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 121,227
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 8,708
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 506,846
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 437,629
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 406,311
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 406,311
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,217
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,169
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68,048
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,325,560
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 898,500
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 656,742
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 656,742
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 214,758
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,060
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 38,638
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 38,638
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 388,422
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,459
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,459
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 293,872
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,347
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,607
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,137
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,525,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,526,526
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,525,299
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,988
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,345
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,627
D. Usług (účtová grupa 51) 337,305
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 778,914
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 569,107
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 194,011
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,796
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,448
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 77,089
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 77,089
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -4
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,264
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 274,538
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,140,022
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,477
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,477
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,477
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 914
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 914
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,563
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 277,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 62,343
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,343
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 214,758
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017