Utwórz fakturę

ita agentúra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy ita agentúra
PIN 31345506
TIN 2020300821
Numer VAT SK2020300821
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ita agentúra
Čajakova 4033/13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 006 605 €
Zysk 10 826 €
Kapitał 179 374 €
Kapitał własny -62 589 €
Dane kontaktowe
E-mail itafilm@itafilm.sk
Telefon(y) 0244633275, 0911201075
Nr(y) faksu 0244633274
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 322,901
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 50,337
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 50,337
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 40,337
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 10,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 244,465
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 162,324
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 158,490
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,702
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,788
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,354
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,480
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,141
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,106
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,099
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,099
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 322,901
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,200
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 30,239
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 762
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -47,931
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 139,068
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -186,999
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,826
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 319,652
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 298,533
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,131
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,650
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,368
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 742
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,359
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,850
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,850
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 974,526
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,006,605
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 974,526
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,079
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 988,744
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,079
D. Usług (účtová grupa 51) 907,944
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,437
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,220
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,472
4. Koszty społeczne (527, 528) 745
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,113
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,113
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,861
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,503
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 445
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 427
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,050
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 647
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,403
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,605
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,256
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,430
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,430
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,826
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017