Utwórz fakturę

Castor & Pollux - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Castor & Pollux
PIN 31345514
Data utworzenia 25 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Castor & Pollux
Štúrova 3
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 043 961 €
Zysk -53 821 €
Kapitał 22 356 206 €
Kapitał własny 13 119 106 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259311721, 0259311729
Nr(y) faksu 0259311720
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,631,788
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,920,968
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,915,463
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,964,061
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,499,303
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,997
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 89,501
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,340,601
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,505
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 5,505
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,694,723
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 518,171
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 90
3. Produkty (123) - /194/ 518,081
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,610,343
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,610,343
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 408,236
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 194,621
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,621
2. Wartość netto kontraktu (316A) 12,115
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 201,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 157,973
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 260
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 157,713
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,097
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 72
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,025
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,631,788
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,065,285
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,574,919
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,574,919
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 82,227
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 82,227
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -538,040
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -538,040
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,821
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,385,279
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 182,533
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 100,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 59
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 82,474
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 5,384
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 5,384
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,100,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,789,922
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 168,022
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,022
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,441
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,743
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,527
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,571,189
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,364
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,364
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,276,076
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,181,224
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 866,012
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 315,212
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,300,444
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,043,961
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,346,537
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 953,907
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,259,723
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,025
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,215
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,535
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,983
D. Usług (účtová grupa 51) 263,180
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 161,969
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 117,466
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,986
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,517
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,284
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 324,996
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 324,996
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,328
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,463
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,332
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 213,426
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 761,558
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 145,355
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 145,355
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 145,355
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 329,671
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 322,813
2. Pozostałe koszty (562A) 322,813
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,858
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -184,316
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,110
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 82,931
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 80,048
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53,821
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016