Utwórz fakturę

Omya - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Omya
PIN 31345581
TIN 2020294122
Numer VAT SK2020294122
Data utworzenia 01 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Omya
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 260 986 €
Zysk -20 041 €
Kapitał 3 347 329 €
Kapitał własny 12 256 €
Dane kontaktowe
E-mail trade@plastochem.sk
Telefon(y) 0265316965, 0260297316, 0265314950, 60297316
Nr(y) faksu 0265316988
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,042,208
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,214
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 31,786
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 31,786
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,428
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,428
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,005,874
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 160,064
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 160,064
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 52,360
8. Podatek odroczony należności (481A) 52,360
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 639,672
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 639,672
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 639,672
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 153,778
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,501
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 152,277
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 120
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,042,208
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,274
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 512,184
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 512,184
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,368
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 51,218
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 51,218
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -469,455
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 175,943
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -645,398
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,041
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 941,934
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 370
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 924,247
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 453,625
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,625
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 387,537
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,047
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,717
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,321
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,317
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,479
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,838
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,047,142
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,260,986
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,702,044
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 208,942
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 350,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,043,098
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,389,923
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,376
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -898
D. Usług (účtová grupa 51) 311,607
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 113,281
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 81,279
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,309
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,693
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,082
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,284
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,284
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 125,030
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 39,936
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,477
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 217,888
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 196,978
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,786,157
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,785,961
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 188
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,021,206
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 1,979,377
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 41,024
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 41,024
O. Walutowe straty (563) 58
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 747
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -235,049
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,161
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,041
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016