Utwórz fakturę

BASF Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2015
Basic information
Nazwa firmy BASF Slovensko
PIN 31345603
TIN 2020297642
Numer VAT SK2020297642
Data utworzenia 30 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BASF Slovensko
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 931 731 €
Zysk 326 744 €
Kapitał 18 678 613 €
Kapitał własny 9 170 933 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.basf.sk
Telefon(y) +421258266111
Nr(y) faksu 0258266166
Date of updating data: 02.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,992,258
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 699,495
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,097
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,097
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 696,398
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,386
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 620,457
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,211
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,344
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,257,678
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,659,390
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 123
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,659,267
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 230,739
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70,713
8. Podatek odroczony należności (481A) 160,026
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,367,549
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,373,190
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,373,190
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 11,589,448
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 352,314
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 52,597
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 35,085
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 35,085
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,992,258
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,326,625
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 431,521
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 431,521
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 872,170
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 43,786
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 43,786
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,333,994
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,333,994
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,318,410
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,374,480
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -56,070
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 326,744
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,664,703
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 43,513
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43,513
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,629,007
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,624,211
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,624,211
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 771
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 992,183
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 175,833
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 816,350
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 930
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 930
Date of updating data: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,947,735
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,931,731
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,547,864
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,137,676
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 62,055
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,397,120
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 23,712,851
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 806,456
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -19,570
D. Usług (účtová grupa 51) 5,074,728
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,037,578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,026,963
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 950,345
4. Koszty społeczne (527, 528) 60,270
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,158
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 289,428
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 292,350
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -2,922
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,934
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 89,791
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364,766
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 534,611
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,111,075
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,004
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,574
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 7,161
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,413
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 58
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,372
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,998
O. Walutowe straty (563) 5,551
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,447
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,006
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 539,617
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 212,873
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 121,077
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 91,796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 326,744
Date of updating data: 02.12.2015
Date of updating data: 02.12.2015