Utwórz fakturę

ORGREZ Bratislava, Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORGREZ Bratislava, Bratislava
PIN 31345701
TIN 2020341631
Numer VAT SK2020341631
Data utworzenia 29 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ORGREZ Bratislava, Bratislava
Kopčianska 15
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 435 305 €
Zysk 8 759 €
Kapitał 154 666 €
Kapitał własny 104 451 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244454182
Nr(y) faksu 0244454182
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 269,308
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,240
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,240
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,240
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 266,413
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,742
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 108,742
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,742
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 157,671
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 137
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 157,534
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 655
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 269,308
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,010
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56,412
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56,412
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,759
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 164,298
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,285
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,285
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 152,282
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 107,737
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,737
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,594
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,122
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,731
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,731
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 435,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 435,158
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 423,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,042
D. Usług (účtová grupa 51) 281,825
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 124,064
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,659
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,645
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,760
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,063
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 743
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 743
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,743
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,825
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 140,291
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 339
O. Walutowe straty (563) 87
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 252
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,507
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,748
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,748
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015