Utwórz fakturę

HB REAVIS Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy HB REAVIS Slovakia
PIN 31346065
TIN 2020852449
Numer VAT SK2020852449
Data utworzenia 02 kwiecień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HB REAVIS Slovakia
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 350 077 €
Zysk 517 189 €
Kapitał 92 165 119 €
Kapitał własny -3 643 479 €
Dane kontaktowe
E-mail hbreavis@hbreavis.sk
Telefon(y) 0258303030
Nr(y) faksu 0258303000
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 79,577,917
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,605,733
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 52,554
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 52,554
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 54,956
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,234
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,722
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,498,223
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 16,870
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 724,148
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 6,757,205
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,238,975
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 23,101
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 23,101
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,101
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,425,906
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,905,532
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,396,266
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 399,212
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,054
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 54,971,340
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,375
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 68
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 500,591
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,789,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,504
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,761,464
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,733,209
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,076
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 279,494
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,451,639
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 79,577,917
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,703,878
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 322,040
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 322,040
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,036,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 45,699
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 45,699
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -5,406,192
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -5,406,192
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,218,614
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,944
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,256,558
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 517,189
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,582,636
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 253,340
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 240,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 240,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,007
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 333
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 80,902,708
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,116,991
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,963
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,028
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 78,142,562
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 861,172
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 236,885
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 545,082
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 16
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 408,505
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 408,505
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,083
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,699,159
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 25,865
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,673,294
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,339,203
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,350,077
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,339,203
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,874
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,394,284
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 135,576
D. Usług (účtová grupa 51) 8,122,548
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,046,985
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,625,070
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,309,054
4. Koszty społeczne (527, 528) 112,861
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,530
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,421
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,421
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,224
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,044,207
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,081,079
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,018,135
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 153,400
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 153,400
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,331,560
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,314,296
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17,264
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 298,136
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 235,039
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,169,155
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 271,983
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 268,257
2. Pozostałe koszty (562A) 3,726
O. Walutowe straty (563) 300,678
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 422,643
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 173,851
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,848,980
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 804,773
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 287,584
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 305,607
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -18,023
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 517,189
Date of updating data: 05.12.2016