Utwórz fakturę

BEMI Export Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Nazwa firmy BEMI Export Group
PIN 31346651
TIN 2020303923
Numer VAT SK2020303923
Data utworzenia 09 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEMI Export Group
Lamačská 1
84517
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 578 €
Zysk 2 899 €
Kapitał 58 041 €
Kapitał własny 29 548 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262242129, 0903266054
Telefon(y) kom. 0903266054
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,699
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,058
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,159
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,896
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,896
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,263
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,899
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,641
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,258
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 641
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 534
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 107
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,699
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,447
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,277
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,349
2. Inne fundusze (427, 42X) 8,349
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 618
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 808
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -190
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,899
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,252
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,230
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,230
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,612
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 848
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 848
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,116
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,214
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,867
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,397
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 170
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,410
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,410
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,578
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,578
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,129
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,072
D. Usług (účtová grupa 51) 14,193
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 85,853
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,676
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,946
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,231
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 236
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,736
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,736
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,039
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,449
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,241
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,342
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,342
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,899
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015