Utwórz fakturę

ABC Food Machinery - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ABC Food Machinery
PIN 31346871
TIN 2020345547
Numer VAT SK2020345547
Data utworzenia 13 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABC Food Machinery
Nerudova 51
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 580 573 €
Zysk 118 217 €
Kapitał 581 366 €
Kapitał własny 366 135 €
Dane kontaktowe
E-mail abc@abcfood.sk
witryna internetowa http://www.abcfood.sk
Telefon(y) +421243636885, +421243636931, +421243636934
Telefon(y) kom. +421903100804
Nr(y) faksu 0253414942, 0243636885
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 873,497
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 98,876
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 98,876
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,217
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,640
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 9,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 772,803
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 202,240
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 144,036
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 58,204
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,091
8. Podatek odroczony należności (481A) 33,091
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 435,801
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 435,801
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,801
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 101,671
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 677
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 100,994
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,818
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,818
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 873,497
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 460,395
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 334,876
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 334,876
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,217
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 411,550
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,237
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,237
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 37,006
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 37,006
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 250,492
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 67,870
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,870
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 114,090
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,249
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,584
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,699
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 103,795
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 103,795
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,020
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,552
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,552
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,464,876
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,580,573
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 5,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,459,576
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 50,647
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 64,919
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,426,801
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 547,786
D. Usług (účtová grupa 51) 483,746
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 295,918
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 235,827
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,405
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,686
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,866
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,698
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,698
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 56,797
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,990
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 153,772
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 483,991
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 130
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 130
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,496
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,493
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,366
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 152,406
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,189
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 59,918
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -25,729
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 118,217
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016