Utwórz fakturę

CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONSULTING
PIN 31347045
TIN 2020317904
Numer VAT SK2020317904
Data utworzenia 22 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONSULTING
Súkennícka 13/1394
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 246 949 €
Zysk -90 920 €
Kapitał 364 290 €
Kapitał własny 58 620 €
Dane kontaktowe
E-mail dupm@dupm.sk
Telefon(y) 0255565618, 0903801894
Telefon(y) kom. 0903801894
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 124,968
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 124,968
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 125,261
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 125,261
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -293
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -296
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 124,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,979
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 49,638
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 49,638
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,920
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,947
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,510
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 323
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 17,187
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 128,334
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,664
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 438
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,176
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,674
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 300
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,340
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 246,949
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,341
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 240,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,608
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,621
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,210
D. Usług (účtová grupa 51) 6,422
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 132
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,355
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,355
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 315,444
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,058
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -86,672
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,291
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,288
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,637
2. Pozostałe koszty (562A) 2,637
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 651
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,288
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -89,960
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -90,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015