Utwórz fakturę

MILKING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MILKING
PIN 31348173
TIN 2020325912
Numer VAT SK2020325912
Data utworzenia 23 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MILKING
Studená 21
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 691 310 €
Zysk 331 449 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@milking.sk
witryna internetowa http://www.milking.sk
Telefon(y) +421244455315, +421244455317, +421244455319, +421244455318, +421244455316, +421244455553, +421244455554, +421244455556
Nr(y) faksu 0244455553
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,362,518
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,118,864
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 32,849
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,849
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 12,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,086,015
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,631
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 480,146
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 586,538
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,700
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,230,592
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,504,112
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,893,186
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,610,926
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 16,806
8. Podatek odroczony należności (481A) 16,806
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,209,903
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,022,012
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,022,012
2. Wartość netto kontraktu (316A) 150,018
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,068
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,805
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 499,771
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 53,191
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 446,580
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,062
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,062
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,362,518
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,913,079
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 51,496
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,500
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 51,129
2. Inne fundusze (427, 42X) 51,129
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,440,505
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,440,505
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 331,449
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,292,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 97,354
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,925
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 87,429
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 85,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 85,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,693,759
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,840,012
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,840,012
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 271,621
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 95,443
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 71,621
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 290,398
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 124,664
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 99,753
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 98,203
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,550
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 316,632
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 156,941
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 122,323
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 34,618
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,138,587
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,691,310
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 75,570
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,853,204
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,207,623
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 192,848
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 4,314,849
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,190
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,026
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,228,535
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46,210
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,055,745
D. Usług (účtová grupa 51) 2,251,916
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,458,100
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,760,248
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 624,188
4. Koszty społeczne (527, 528) 73,664
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,250
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 334,739
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 334,739
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 967
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 214
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,394
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 462,775
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,290,223
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 653
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 612
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 30,776
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,611
2. Pozostałe koszty (562A) 13,611
O. Walutowe straty (563) 1,248
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,917
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,123
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 432,652
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 101,203
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 107,105
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,902
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 331,449
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016