Utwórz fakturę

AUTO POLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO POLA
PIN 31348220
TIN 2020297510
Numer VAT SK2020297510
Data utworzenia 27 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO POLA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 837 096 €
Zysk 84 200 €
Dane kontaktowe
E-mail autopola@autopola.sk
witryna internetowa http://www.autopola.sk
Telefon(y) +421244461290, +421244461291
Telefon(y) kom. +421911552245
Nr(y) faksu 0244461291
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 272,312
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,092
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 77,092
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 597
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 76,495
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 194,684
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66,640
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,465
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 21,175
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,854
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,854
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,854
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 89,190
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 67,371
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,819
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 536
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 536
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 272,312
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,465
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 167,299
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 167,299
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,730
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,730
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -81,764
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -81,764
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,200
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,682
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,604
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 18,653
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 951
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,492
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,405
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,405
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,378
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,610
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,706
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 393
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,506
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,506
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,080
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -24,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 165
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 165
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,813,127
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,837,096
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,180,066
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 633,061
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,767
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,202
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,713,716
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,090,133
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 365,352
D. Usług (účtová grupa 51) 125,813
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 88,590
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,836
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,115
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,639
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,054
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,775
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,775
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,447
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,552
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 123,380
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 231,829
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,686
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,771
2. Pozostałe koszty (562A) 3,771
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,915
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,676
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 109,704
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,504
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,504
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 84,200
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015