Utwórz fakturę

Wolters Kluwer - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Wolters Kluwer
PIN 31348262
TIN 2020300964
Numer VAT SK2020300964
Data utworzenia 27 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wolters Kluwer
Mlynské nivy 48
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 229 056 €
Zysk 663 519 €
Dane kontaktowe
E-mail office@iura.sk
witryna internetowa http://www.wolterskluwer.sk
Telefon(y) +421258102010
Nr(y) faksu 0258102018
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,957,004
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,704
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 60,819
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 53,686
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,333
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 4,800
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,885
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,430
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,767
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,688
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,843,642
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 314,693
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 900
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,171
3. Produkty (123) - /194/ 310,610
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 128,233
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 32,082
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,082
8. Podatek odroczony należności (481A) 96,151
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,163,662
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 281,766
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 281,766
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 4,880,046
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,720
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 237,054
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,790
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 232,264
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,658
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 615
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,043
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,957,004
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,042,417
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,467,171
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,467,171
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,688
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 146,718
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 146,718
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,750,321
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,750,321
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 663,519
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,763
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,497
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,497
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 294,775
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,979
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,979
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52,492
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,482
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,233
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,589
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 279,491
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 210,867
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 68,624
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 334,824
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 334,824
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,245,086
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,229,056
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,036
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,413,633
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 662,578
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,788
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,845
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147,752
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,348,166
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,117
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,524
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -611
D. Usług (účtová grupa 51) 1,955,976
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,152,332
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 817,167
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 283,883
4. Koszty społeczne (527, 528) 51,282
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,380
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 58,608
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 58,608
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 150
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 26,546
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103,144
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 880,890
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,074,453
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,030
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 5,598
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 5,598
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 415
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 415
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,017
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,803
O. Walutowe straty (563) 213
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,590
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 13,227
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 894,117
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 230,598
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 197,543
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 33,055
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 663,519
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31348262 TIN: 2020300964 Numer VAT: SK2020300964
 • Zarejestrowana siedziba: Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Petr Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika 22.12.2005
  Igor Masár Cesta na Klanec 4620/75 Bratislava 841 03 12.04.2013
  Peter Trgala Viničná 659/19 Malinovo 900 45 04.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BAGAMA Holding GmbH 1 452 500 € (99%) A - 1010 Viedeň Rakúsko
  WOLTERS KLUWER CENTRAL EUROPE BETEILIGUNGS GmbH 14 672 € (1%) A - 1010 Viedeň Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Winkler Šustekova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.05.2014
   27.05.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Winkler Šustekova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.05.2014
   25.01.2014Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   01.01.2014Nové obchodné meno:
   Wolters Kluwer s. r. o.
   31.12.2013Zrušené obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r. o.
   14.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Igor Masár Cesta na Klanec 4620/75 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2013
   13.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Matej Hodál Ôsma 2248/10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2011
   26.01.2013Nové sidlo:
   Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09
   25.01.2013Zrušené sidlo:
   Oravská 17 Bratislava 821 09
   04.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro , CSc., Turčianska 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.03.1993
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Matej Hodál Ôsma 2248/10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2011
   11.06.2008Nové obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r. o.
   10.06.2008Zrušené obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r.o., IURA EDITION GmbH
   20.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Petr Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   17.01.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Král Vestecká 1335 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2005
   16.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.05.2004Noví spoločníci:
   BAGAMA Holding GmbH Seilerstätte 18 - 20 A - 1010 Viedeň Rakúsko
   WOLTERS KLUWER CENTRAL EUROPE BETEILIGUNGS GmbH Seilerstätte 18 - 20 A - 1010 Viedeň Rakúsko
   27.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer Germany Holding GmbH Gutenbergerstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   03.03.2003Nové predmety činnosti:
   redakčná úprava rukopisov po úroveň prípravy pre sadzbu
   marketing v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
   poradenstvo v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer Germany Holding GmbH Gutenbergerstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro , CSc., Turčianska 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.03.1993
   02.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Apollolaan 153 Amsterdam 1077 Holandské kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobro Toryská 2 Bratislava 821 07
   14.05.2002Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Apollolaan 153 Amsterdam 1077 Holandské kráľovstvo
   13.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   09.11.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie miesta a uloženia písomností nearchívnej povahy
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   29.06.1999Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   26.03.1998Nové sidlo:
   Oravská 17 Bratislava 821 09
   25.03.1998Zrušené sidlo:
   Myjavská 1 Bratislava 811 03
   31.07.1997Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Holding Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   30.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer International Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   JUDr. Marianna Arnoldová , CSc. Jasovská 7 Bratislava 851 07
   JUDr. Michal Benčík , CSc. Bulíkova 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Oľga Čechová Karpatské nám. 7 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Freund , CSc. Narcisova 50 Bratislava 821 01
   Marianna Hamašová Palkovičova 12 Bratislava 821 08
   Helena Havaldová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   JUDr. Eva Hruškovičová Gwerkovej 28 Bratislava 851 04
   Ing. Oľga Jankechová Vígľašská 21 Bratislava 851 07
   JUDr. Václav Nesrovnal , CSc. Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Zuzana Rekenová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   JUDr. Iveta Siránková Bajzova 3 Bratislava 821 08
   JUDr. Peter Šmeringai Kukučínova 10 Stupava 900 31
   15.02.1996Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer International Stadhouderskade 1 Amsterdam 1054 Holandsko
   14.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Wolters Kluwer Deutschland GmbH Gutenbergstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   JUDr. Elena Žáková Zálužická 19 Bratislava 821 01
   21.11.1994Nové obchodné meno:
   IURA EDITION spol. s r.o., IURA EDITION GmbH
   20.11.1994Zrušené obchodné meno:
   JURA EDITION spol. s r.o.
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   JURA EDITION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Myjavská 1 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v oblasti odbornej literatúry
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov
   nákup a predaj odbornej literatúry
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovnie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Wolters Kluwer Deutschland GmbH Gutenbergstrasse 8 Kriftel 6239 Spolková republika Nemecko
   JUDr. Marianna Arnoldová , CSc. Jasovská 7 Bratislava 851 07
   JUDr. Michal Benčík , CSc. Bulíkova 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Oľga Čechová Karpatské nám. 7 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Freund , CSc. Narcisova 50 Bratislava 821 01
   Marianna Hamašová Palkovičova 12 Bratislava 821 08
   Helena Havaldová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   JUDr. Eva Hruškovičová Gwerkovej 28 Bratislava 851 04
   Ing. Oľga Jankechová Vígľašská 21 Bratislava 851 07
   JUDr. Václav Nesrovnal , CSc. Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Zuzana Rekenová Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   JUDr. Iveta Siránková Bajzova 3 Bratislava 821 08
   JUDr. Peter Šmeringai Kukučínova 10 Stupava 900 31
   JUDr. Elena Žáková Zálužická 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bobro Toryská 2 Bratislava 821 07