Utwórz fakturę

TOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOP
PIN 31348726
TIN 2020324867
Numer VAT SK2020324867
Data utworzenia 07 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOP
Drieňová 1
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 850 050 €
Zysk 20 146 €
Kapitał 984 402 €
Kapitał własny 582 502 €
Dane kontaktowe
E-mail r.valentovic@topspol.sk
witryna internetowa http://www.topspol.sk
Telefon(y) kom. +421905431984, +421905431982, +421915995493
Nr(y) faksu 0248700069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 918,232
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 297,638
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 290,864
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 20,537
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 249,134
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,544
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,649
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,774
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 6,774
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 614,748
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 368,546
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,869
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 366,677
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 212,893
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 209,887
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,887
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,779
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,227
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,309
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,134
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,175
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,846
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,846
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 918,232
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -298
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -298
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 533,688
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 533,688
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,146
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,392
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,110
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 72
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,330
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 708
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 341,277
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 266,884
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,884
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,715
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,615
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,744
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,703
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,616
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,483
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,871
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 612
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,845,716
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,850,050
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,844,889
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 827
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,667
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,801,583
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,102,646
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 70,683
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 3,002
D. Usług (účtová grupa 51) 227,497
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 348,706
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 249,410
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 87,315
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,981
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,655
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,129
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,129
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,450
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,815
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,467
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 441,888
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,576
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 315
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 315
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 91
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 91
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,170
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,969
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -32
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,104
2. Pozostałe koszty (562A) 1,104
O. Walutowe straty (563) 16,468
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,429
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,393
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,074
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,928
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,928
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,146
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348726 TIN: 2020324867 Numer VAT: SK2020324867
 • Zarejestrowana siedziba: TOP, Drieňová 1, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28 09.12.2006
  Roman Slapansky Hrušovská 64 Bratislava 821 07 29.05.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Urgoš 1 328 € (20%) Krátka 6 Zálesie 900 28
  Roman Slapansky 5 312 € (80%) Hrušovská 64 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28
   Roman Slapansky pobyt na území SR : Hrušovská 64 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Krátka 6 Zálesie 900 28
   Roman Slapansky pobyt na území SR : Hrušovská 64 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.05.2002
   08.12.2006Zrušené sidlo:
   Mierová 168 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN Vznik funkcie: 29.05.2002
   12.12.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Hansjakobstr. 80 Munchen D - 81673 SRN Vznik funkcie: 29.05.2002
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   16.03.1995Nové sidlo:
   Mierová 168 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Palkovičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   TOP spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04
   Roman Slapansky Aidenbach Strasse 127 München 71 8000 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Urgoš Gwerkovej 20 Bratislava 851 04