Utwórz fakturę

inPHARM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy inPHARM
PIN 31349510
TIN 2020884987
Numer VAT SK2020884987
Data utworzenia 03 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba inPHARM
Kopčianská 8/A
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 991 894 €
Zysk 185 838 €
Kapitał 442 222 €
Kapitał własny -38 995 €
Dane kontaktowe
E-mail inpharm@inpharm.sk
Telefon(y) 0250221606, 0244630402
Nr(y) faksu 0244630401
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 340,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 41,715
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,715
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,715
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 295,411
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,654
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42,654
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 173,418
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,196
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,196
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 596
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 626
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,339
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,462
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70,877
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,736
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 564
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 340,862
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,652
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 255
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 255
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -43,080
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 263,553
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -306,633
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 185,838
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,210
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,625
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 22,500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,125
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 167,136
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 103,671
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,671
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,680
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,075
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,349
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,662
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,699
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 449
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 449
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 992,719
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 991,894
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 613,177
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 315,577
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,498
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,642
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 757,681
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 315,074
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,900
D. Usług (účtová grupa 51) 230,163
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 120,623
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,309
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,075
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,239
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,427
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,392
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,392
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 12,911
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,191
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 234,213
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 340,617
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 825
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 822
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,288
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,493
2. Pozostałe koszty (562A) 1,493
O. Walutowe straty (563) 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,667
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,463
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 227,750
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,912
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 41,912
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 185,838
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015