Utwórz fakturę

SUBTERRA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Nazwa firmy SUBTERRA Bratislava
PIN 31349625
TIN 2020295673
Numer VAT SK2020295673
Data utworzenia 11 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUBTERRA Bratislava
Trhová 54
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 500 842 €
Zysk 46 482 €
Kapitał 2 725 796 €
Kapitał własny 360 563 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0587325436, 0252450217, 0252450218, 0911447520
Telefon(y) kom. 0903447040, 0903447062, 0911447528, 0911447520
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,484,194
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,774,093
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,774,093
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 826,151
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 468,263
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 56,143
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 426,254
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 -2,718
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 708,393
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 587,186
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 208
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 586,978
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 25,227
8. Podatek odroczony należności (481A) 25,227
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87,940
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 84,651
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,651
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,289
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,040
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,861
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,708
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,345
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 363
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,484,194
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 407,046
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 977
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 977
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 346,309
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 735,991
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -389,682
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,482
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,074,423
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 247
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 247
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 116,938
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 116,938
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,957,238
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,878
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,878
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,910,586
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,159
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,799
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,616
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,725
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,725
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 500,842
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 500,842
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 367,933
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 131,779
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,130
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 451,257
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 240,132
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,614
D. Usług (účtová grupa 51) 67,299
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,156
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,465
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,977
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,714
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,790
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,845
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,845
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,421
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 49,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 166,667
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 227
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 226
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -222
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 49,363
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 46,482
Date of updating data: 06.05.2016
Date of updating data: 06.05.2016