Utwórz fakturę

S&T Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Nazwa firmy S&T Slovakia
PIN 31349935
TIN 2020345591
Numer VAT SK2020345591
Data utworzenia 13 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S&T Slovakia
Mlynské Nivy 71
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 426 166 €
Zysk 3 248 €
Kapitał 11 533 949 €
Kapitał własny 4 368 802 €
Dane kontaktowe
E-mail snt@snt.sk
Telefon(y) 0556226492, 0556226498, 0556806491, 0556806492, 0556806493, 0556806498, 0258273111
Nr(y) faksu 0258273212
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,210,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,601,289
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 900
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 900
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,600,389
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 138,226
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,307,602
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 147,456
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,105
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,885,106
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 262,935
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 102,931
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 160,004
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,081,698
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 726,072
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,072
8. Podatek odroczony należności (481A) 355,626
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,508,854
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,464,109
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,383
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,332,726
2. Wartość netto kontraktu (316A) 38,131
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,614
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,619
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,034
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 724,319
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 229,785
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 494,534
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,210,714
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,386,685
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,696
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,696
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,402,313
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 333,076
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 333,076
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 973,717
2. Inne fundusze (427, 42X) 973,717
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,635
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,635
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,248
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,636,276
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 175
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 175
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,739,676
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,744,446
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,353
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,680,093
2. Wartość netto kontraktu (316A) 125,385
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 188,886
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 115,782
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 565,177
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 679,238
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,213
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 657,025
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,217,187
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 187,753
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 187,753
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,974,614
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,426,166
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,008,453
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,966,161
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,287
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434,265
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,219,247
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,778,600
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 542,468
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 36,218
D. Usług (účtová grupa 51) 4,780,515
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,140,668
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,049,647
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,021,138
4. Koszty społeczne (527, 528) 69,883
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,765
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 188,983
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 188,983
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 105
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 205,034
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 532,891
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 206,919
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,836,813
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,696
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,688
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,967
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,469
2. Pozostałe koszty (562A) 21,469
O. Walutowe straty (563) 4,085
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,413
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -33,271
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 173,648
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 170,400
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,507
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 124,893
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,248
Date of updating data: 20.06.2016
Date of updating data: 20.06.2016