Utwórz fakturę

AUTO EXPERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO EXPERT
PIN 31350178
TIN 2020912674
Numer VAT SK2020912674
Data utworzenia 10 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO EXPERT
Pečnianska 6
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 349 432 €
Zysk 223 €
Kapitał 459 110 €
Kapitał własny 43 863 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 490,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,906
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,906
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,906
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 481,985
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 111,295
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 111,295
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 266,663
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 266,663
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,663
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 104,027
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 90,995
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,032
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 490,891
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,086
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,223
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,223
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 446,805
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,867
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,867
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 441,938
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 321,537
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 321,537
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 42,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,411
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,830
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 349,433
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 349,432
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 267,134
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,299
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,702
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,353
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 163,995
D. Usług (účtová grupa 51) 97,851
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,770
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,777
4. Koszty społeczne (527, 528) 245
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,417
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,342
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,342
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 952
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,730
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 83,234
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 548
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 548
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -547
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,183
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015