Utwórz fakturę

NOVAGLASS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVAGLASS
Stan W likwidacji
PIN 31350488
TIN 2020325934
Numer VAT SK2020325934
Data utworzenia 17 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVAGLASS
Stará Vajnorská 27
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 141 547 €
Zysk -51 708 €
Kapitał 1 631 953 €
Kapitał własny 1 248 586 €
Dane kontaktowe
E-mail info@novaglass.sk
Telefon(y) 0244451878, 0244451880, 0244451883, 0249309611, 0249309613
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 744,754
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 744,747
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,912
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,912
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 480
8. Podatek odroczony należności (481A) 480
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 737,376
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,606
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,606
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 711,770
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,979
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 48
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,931
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 744,754
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 512,239
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 340,039
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 340,039
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 22,952
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 34,004
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 34,004
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 166,952
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 166,952
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,708
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,515
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 189,653
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 187,750
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,862
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,891
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,891
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,084
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,443
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 142,745
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 141,547
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 520
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 141,017
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 187,574
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 456
D. Usług (účtová grupa 51) 2,680
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,353
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,598
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,372
4. Koszty społeczne (527, 528) 383
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 194
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 800
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 800
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 140,446
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,147
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -46,027
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,104
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,198
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,197
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,919
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,322
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 4,322
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,597
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,721
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -50,748
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -51,708
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015