Utwórz fakturę

KOVOPROJEKT MARKET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy KOVOPROJEKT MARKET
PIN 31350577
TIN 2020325923
Numer VAT SK2020325923
Data utworzenia 20 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOVOPROJEKT MARKET
Podunajská 56A
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 908 €
Zysk 3 342 €
Kapitał 32 272 €
Kapitał własny 23 098 €
Dane kontaktowe
E-mail kovoproj@nextra.sk
Telefon(y) +421255642134, +421255642135, +421255642136
Telefon(y) kom. +421905257861
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,234
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,204
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,392
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,392
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,392
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,812
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,606
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,206
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,234
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,440
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,032
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,032
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,427
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,672
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,245
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,794
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,298
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,218
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,218
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,784
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,168
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,128
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 496
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 91,908
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 91,908
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,258
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,191
D. Usług (účtová grupa 51) 12,500
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,689
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,805
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,559
4. Koszty społeczne (527, 528) 325
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 817
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 876
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 876
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,185
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,650
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -40,691
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 349
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -348
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,302
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,342
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015