Utwórz fakturę

CONCORDE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.11.2016
Basic information
Nazwa firmy CONCORDE
PIN 31350623
TIN 2020336329
Numer VAT SK2020336329
Data utworzenia 19 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONCORDE
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 592 554 €
Zysk 182 703 €
Kapitał 1 869 711 €
Kapitał własny 199 639 €
Dane kontaktowe
E-mail concorde@concorde.sk
Telefon(y) 0255647734, 0255647735, 0249114603, 0243423638, 0243630082
Nr(y) faksu 0249114611
Date of updating data: 16.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,087,686
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,677
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 138,677
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 138,677
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 940,637
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 907,778
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 907,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 907,216
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 562
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,859
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,234
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,372
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,372
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,087,686
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,831
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 42,825
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,825
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182,703
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 845,217
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57,665
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,215
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 54,450
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 270,662
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,721
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,721
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,078
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,252
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,511
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,489
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 179,611
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,871
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,431
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,440
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500,019
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,638
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,638
Date of updating data: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,591,791
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,592,554
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,591,791
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 763
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,232,991
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,611
D. Usług (účtová grupa 51) 4,789,504
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 200,926
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 144,784
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,896
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,246
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,616
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 129,089
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 129,089
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,245
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 359,563
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 766,676
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77,911
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 72,070
2. Pozostałe koszty (562A) 72,070
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,841
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -77,911
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 281,652
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 98,949
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 98,949
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 182,703
Date of updating data: 16.11.2016
Date of updating data: 16.11.2016