Utwórz fakturę

CONCORDE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy CONCORDE
PIN 31350623
TIN 2020336329
Numer VAT SK2020336329
Data utworzenia 19 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONCORDE
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 050 435 €
Zysk 242 825 €
Kapitał 1 869 711 €
Kapitał własny 199 639 €
Dane kontaktowe
E-mail concorde@concorde.sk
Telefon(y) 0255647734, 0255647735, 0249114603, 0243423638, 0243630082
Nr(y) faksu 0249114611
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,544,311
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 267,765
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 267,765
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 267,765
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,255,913
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 847,405
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 847,257
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 847,257
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 408,508
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 371,068
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,440
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,633
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,633
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544,311
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 250,127
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 242,825
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,286,079
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 136,487
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,425
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 134,062
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 732,234
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,603
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,603
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,702
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,808
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,137
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 598,984
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,425
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,425
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 399,933
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,105
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,105
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,050,435
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,050,435
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,050,435
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,596,333
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,875
D. Usług (účtová grupa 51) 4,139,163
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,627
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 117,206
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,252
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,169
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,573
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 154,996
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 154,996
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,580
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,519
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 454,102
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 875,397
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 126,540
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 123,199
2. Pozostałe koszty (562A) 123,199
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,341
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -126,536
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 327,566
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 84,741
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 84,741
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 242,825
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015