Utwórz fakturę

HARTMANN - RICO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.08.2016
Basic information
Nazwa firmy HARTMANN - RICO
PIN 31351361
TIN 2020300073
Numer VAT SK2020300073
Data utworzenia 26 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HARTMANN - RICO
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 913 318 €
Zysk 4 503 639 €
Kapitał 16 922 972 €
Kapitał własny 11 659 647 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.ados-portal.sk
Telefon(y) +421268299111, +421257202081, +421268299163, +421268299162, +421268299161, +421268299160, +421268299152, +421268299151, +421268299150, +421268299121, +421268299101
Telefon(y) kom. +421948107357, +421948229137, +421948220014, +421948107358, +421948164215, +421948168025, +421948152635, +421948225745, +421948384584, +421948412385, +421948358
Nr(y) faksu 0268299192
Date of updating data: 11.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,194,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,695
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,695
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,545
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,150
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,121,068
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 284,633
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 284,633
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,228,585
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,228,585
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,940,956
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,970,079
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,970,079
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 5,902,283
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 39,074
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29,520
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 666,894
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 916
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 665,978
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,916
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,916
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,194,679
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,775,860
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,950
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,950
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 182,172
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,382
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,382
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,070,717
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,070,717
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,503,639
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,418,819
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 192
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 192
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,332,690
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,233,963
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,897,880
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 336,083
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 60,499
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,646
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 995,582
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,085,937
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,074,197
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,740
Date of updating data: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,915,050
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,913,318
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,822,814
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,084,254
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,928,277
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,246,321
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 636,590
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 6,411
D. Usług (účtová grupa 51) 6,779,911
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,378,948
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,011,417
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 352,438
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,093
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,057
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,747
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,747
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,326
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -139,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 962,966
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,985,041
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,153,581
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125,505
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,732
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,732
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 84,666
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 39,074
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 33
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 150,843
O. Walutowe straty (563) 144,522
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,321
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,338
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,959,703
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,456,064
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,117,116
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -661,052
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,503,639
Date of updating data: 11.08.2016
Date of updating data: 11.08.2016