Utwórz fakturę

TNT Express Worldwide - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Nazwa firmy TNT Express Worldwide
PIN 31351603
TIN 2020329113
Numer VAT SK2020329113
Data utworzenia 01 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TNT Express Worldwide
Pri starom letisku 14
83006
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 962 630 €
Zysk 4 073 899 €
Kapitał 11 324 966 €
Kapitał własny 3 211 702 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0800100868
Nr(y) faksu 0248275191
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,953,683
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,674,744
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,219
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,219
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,654,525
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,556,229
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,121,995
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 349,088
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 580,976
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 46,237
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,154,863
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 76,497
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,330
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,330
8. Podatek odroczony należności (481A) 73,167
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,026,297
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,999,595
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,999,595
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 4,003,224
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,452
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,230
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,839
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124,076
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,840
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 27,588
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 93,648
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,953,683
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,081,599
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,073,899
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,871,631
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,643
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,350
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 13,293
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 31,700
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 31,700
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,464,596
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,851,492
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,851,492
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,915,967
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 153,085
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 99,046
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 388,188
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,818
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 349,692
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,413
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 317,279
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 453
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 453
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,918,205
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,962,630
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,918,205
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,625
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,565,531
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 305,639
D. Usług (účtová grupa 51) 23,124,224
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,706,610
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,656,850
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 879,622
4. Koszty społeczne (527, 528) 170,138
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 241,618
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 241,618
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,899
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 152,300
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,397,099
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,488,342
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,630
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,295
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,294
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 335
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 117,628
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 98,020
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 95,814
2. Pozostałe koszty (562A) 2,206
O. Walutowe straty (563) 10,570
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,038
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -115,998
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,281,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,207,202
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,248,818
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -41,616
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,073,899
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016