Utwórz fakturę

STOBEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Nazwa firmy STOBEK
PIN 31352723
TIN 2020315077
Numer VAT SK2020315077
Data utworzenia 28 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STOBEK
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 595 223 €
Zysk 42 684 €
Kapitał 1 398 621 €
Kapitał własny 334 984 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243634268
Nr(y) faksu 0243634268
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,371,506
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,140,633
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,140,633
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 283,906
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 831,991
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,736
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 226,976
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36,106
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 36,106
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 113,471
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,760
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,760
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,711
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,399
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,429
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73,970
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,897
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,897
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,371,506
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 377,667
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 282,863
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 10,501
2. Inne fundusze (427, 42X) 10,501
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,316
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 275,491
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -241,175
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,684
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 992,747
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 516,440
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 72
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 516,368
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 474,195
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,336
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,336
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 414,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,342
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 761
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,014
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 242
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,112
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,112
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,092
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,092
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 531,820
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 595,223
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 531,820
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 19,495
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,253
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,655
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 529,470
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 244,289
D. Usług (účtová grupa 51) 137,576
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,829
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,079
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,661
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,089
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,892
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 99,943
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 99,943
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,585
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,356
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,753
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 169,450
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,816
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,816
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13,816
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,870
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27,839
2. Pozostałe koszty (562A) 27,839
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,031
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,054
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 45,699
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,015
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,015
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 42,684
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015