Utwórz fakturę

L. K. Permanent - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L. K. Permanent
PIN 31352782
TIN 2020336373
Numer VAT SK2020336373
Data utworzenia 16 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L. K. Permanent
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 660 063 €
Zysk 13 904 €
Dane kontaktowe
E-mail lkperm@lkpermanent.sk
Telefon(y) 0244450156, 0244453708, 0244453709, 0244453710, 0244453711, 0249111211
Nr(y) faksu 0249111200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 683,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 175,496
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 15,395
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 15,395
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 160,101
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 160,101
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 385,850
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -56,130
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,402
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 224
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -60,756
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 246,723
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 246,723
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,723
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,963
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,963
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 188,294
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,132
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 165,162
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 121,975
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,575
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 112,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 683,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,726
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 58,722
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,798
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,408
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,610
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,904
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 472,344
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 929
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 979
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -50
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 451,629
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 405,725
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 405,725
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,061
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,281
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,506
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,786
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,786
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 101,251
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 101,251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,660,320
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,660,063
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 288,115
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,364,685
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,263
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,621,698
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 209,541
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 315,275
D. Usług (účtová grupa 51) 2,611,632
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 459,701
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 357,428
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 94,398
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,831
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,178
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,178
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 540
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,365
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 516,352
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 251
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,559
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,465
2. Pozostałe koszty (562A) 5,465
O. Walutowe straty (563) 1,735
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,359
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,302
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,063
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,159
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,159
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,904
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015