Utwórz fakturę

O. P. O. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy O. P. O.
PIN 31353274
TIN 2020319389
Numer VAT SK2020319389
Data utworzenia 14 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba O. P. O.
Rybničná 38/T
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 277 464 €
Zysk 57 588 €
Kapitał 901 704 €
Kapitał własny -12 583 €
Dane kontaktowe
E-mail opo@opo.sk
Telefon(y) 0243638102, 0243638103
Nr(y) faksu 0243427294
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 946,015
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 590,898
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 590,898
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 526,554
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,344
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 351,184
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,787
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,787
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 138,544
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 127,131
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,131
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 11,413
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 191,853
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 117,724
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 74,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,933
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,933
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 946,015
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,738
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 78,847
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 78,847
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,588
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 802,277
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,561
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,561
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 758,895
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 195,454
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 195,454
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 547,891
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,968
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,454
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,128
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,322
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,122
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 37,499
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,273,309
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,277,464
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,052,816
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 220,493
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,155
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,196,273
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 857,109
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,533
D. Usług (účtová grupa 51) 208,578
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 79,273
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,012
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,715
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,546
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,046
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,635
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,635
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,099
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 81,191
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 167,089
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,055
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,047
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,787
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,299
2. Pozostałe koszty (562A) 11,299
O. Walutowe straty (563) 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 360
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,732
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,459
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,871
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,871
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 57,588
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016