Utwórz fakturę

TÜV NORD Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy TÜV NORD Slovakia
PIN 31353436
TIN 2020327078
Numer VAT SK2020327078
Data utworzenia 22 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TÜV NORD Slovakia
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 743 452 €
Zysk 40 883 €
Kapitał 75 596 €
Kapitał własny 11 115 €
Dane kontaktowe
E-mail tuvnord@tuvnord.sk
witryna internetowa http://www.tuvnord.sk
Telefon(y) +421253412344, +421253417014, +421253416380, +421253633094, +421253631151, +421253416996, +421253631152, +421253631153
Telefon(y) kom. +421907782380, +421917745551, +421918885764, +421917880166, +421917880167, +421917375393, +421905613857, +421905946198, +421905680283, +421905484910, +421905484
Nr(y) faksu 0253417014
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 217,841
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,881
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,881
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,881
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 212,301
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,994
8. Podatek odroczony należności (481A) 17,994
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 135,871
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 125,785
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,729
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,056
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 9,904
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 182
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,436
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,028
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,408
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 659
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 217,841
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,603
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 68,466
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,659
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,659
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 63,856
2. Inne fundusze (427, 42X) 63,856
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -102,900
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 277,936
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -380,836
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,883
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,238
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,783
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,783
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 111,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,619
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,325
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,294
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,392
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,404
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,192
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,355
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,825
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,530
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 743,451
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 743,452
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 743,451
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 690,211
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,571
D. Usług (účtová grupa 51) 388,145
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 278,988
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 205,939
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,426
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,623
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,495
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,264
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,264
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,053
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,695
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,241
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 342,735
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 397
O. Walutowe straty (563) 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 315
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -393
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,848
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,965
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,085
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,883
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016