Utwórz fakturę

VANESO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VANESO
PIN 31353606
TIN 2020350761
Numer VAT SK2020350761
Data utworzenia 22 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VANESO
Toplianska 5
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 706 €
Zysk -13 715 €
Kapitał 57 828 €
Kapitał własny -18 060 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245259223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,698
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,698
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,572
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) -13,592
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,618
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,639
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 234
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 60,316
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,775
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 227
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -24,926
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,715
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,091
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 65,591
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 530
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 977
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,002
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,082
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 26,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,706
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 120
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,503
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,083
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 34,357
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,298
C. Usług (účtová grupa 51) 6,188
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,400
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 502
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,804
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,788
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -12,651
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,137
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 104
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 104
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -104
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,755
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -13,715
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015