Utwórz fakturę

DUNAJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Nazwa firmy DUNAJ
PIN 31353932
TIN 2020296674
Numer VAT SK2020296674
Data utworzenia 07 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUNAJ
Krtíšska cesta 670
99106
Želovce
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 132 €
Zysk -657 €
Kapitał 45 380 €
Kapitał własny 21 147 €
Dane kontaktowe
E-mail kristina.matochova@gmail.com
Telefon(y) 0474830575
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,507
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,782
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,782
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,405
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,216
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,161
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,605
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,133
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,133
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,133
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,472
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,512
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,960
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 120
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,507
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,152
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 30,912
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 177
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 177
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 856
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 856
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,775
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,009
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -657
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,355
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,341
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,487
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,487
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,600
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,218
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,132
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,132
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,785
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,347
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,387
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 237
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,178
D. Usług (účtová grupa 51) 1,661
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,942
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,966
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 976
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 454
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,915
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,915
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 745
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,056
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 443
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 443
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -442
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 303
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -657
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016