Utwórz fakturę

Závodisko, š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Závodisko, š.p.
PIN 31354301
TIN 2020353797
Numer VAT SK2020353797
Data utworzenia 07 lipiec 1993
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Závodisko, š.p.
Starohájska 29
85269
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 904 028 €
Zysk 3 373 €
Kapitał 4 456 930 €
Kapitał własny 3 222 347 €
Dane kontaktowe
E-mail turf@zavodisko.sk
Telefon(y) 0262411504, (00421)0262411504, 0262310965, 62246289, 0262246289
Telefon(y) kom. +421911713289
Nr(y) faksu 0262310864, 62315221, 0262315221
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,477,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,673,815
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,673,815
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,004,702
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 467,590
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 68,121
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,133,402
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 800,369
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,065
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,065
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,580
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,580
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,580
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 749,724
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,305
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 745,419
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,729
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,729
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,477,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,781,125
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,777,752
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,777,752
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,373
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,908
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 719
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 719
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 533,856
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 498,075
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 498,075
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,592
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,505
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,684
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,333
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,083
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,250
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,142,880
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,142,880
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,904,028
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 791,682
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,135
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,092,211
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,886,692
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,215
D. Usług (účtová grupa 51) 305,124
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 413,263
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 298,667
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,520
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 99,159
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,917
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,893
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 79,624
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 79,624
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,478
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955,095
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,336
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 393,343
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 951
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 948
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 948
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,854
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,842
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,903
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,433
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,060
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,060
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,373
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017