Utwórz fakturę

Závodisko, š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Závodisko, š.p.
PIN 31354301
TIN 2020353797
Numer VAT SK2020353797
Data utworzenia 07 lipiec 1993
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Závodisko, š.p.
Starohájska 29
85269
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 531 514 €
Zysk -193 907 €
Kapitał 4 456 930 €
Kapitał własny 3 222 347 €
Dane kontaktowe
E-mail turf@zavodisko.sk
Telefon(y) 0262411504, (00421)0262411504, 0262310965, 62246289, 0262246289
Telefon(y) kom. +421911713289
Nr(y) faksu 0262310864, 62315221, 0262315221
Date of updating data: 23.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,258,282
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,651,658
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,651,658
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,004,702
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 466,638
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 46,751
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 165
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,133,402
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 603,226
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,816
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,816
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,272
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,956
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,956
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 548,138
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,508
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 543,630
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,398
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,398
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,258,282
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,028,439
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,971,659
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,971,659
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 250,687
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,907
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,332
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 158
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 158
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 90,908
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 55,836
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,836
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,262
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,740
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,759
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,311
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,266
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,306
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,113,511
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 42
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,113,469
Date of updating data: 23.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,531,514
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 710,503
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,294
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 803,717
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,712,878
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,929
D. Usług (účtová grupa 51) 252,827
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 391,141
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 279,190
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,412
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 97,125
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,414
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,543
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 117,908
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 117,908
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,683
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 822,847
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -181,364
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 367,747
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,292
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,290
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,290
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,520
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,517
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,228
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -190,592
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,315
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,315
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -193,907
Date of updating data: 23.10.2015
Date of updating data: 23.10.2015