Utwórz fakturę

DHL Logistics - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy DHL Logistics
PIN 31354467
TIN 2020317805
Numer VAT SK2020317805
Data utworzenia 12 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DHL Logistics
Dialničná 2
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 62 678 664 €
Zysk 409 708 €
Kapitał 22 352 674 €
Kapitał własny 3 897 835 €
Dane kontaktowe
E-mail andrea.jancova@dhl.com
Telefon(y) 042102
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,798,623
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,868,778
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 396,240
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 379,961
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 16,279
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,472,538
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 160,865
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,151,975
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 159,698
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,176,758
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,235
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35,235
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,376,780
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 22,128
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,128
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,354,652
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,755,211
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,715,338
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,258,665
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,456,673
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,961,989
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 52,229
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,655
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,532
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,532
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 753,087
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 132,028
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 621,059
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,798,623
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,353,929
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,760,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,760,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 176,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 176,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,221
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 8,221
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 409,708
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,444,694
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,000,486
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 4,000,486
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 386,114
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 386,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,209,487
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,731,482
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,458
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,208,024
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,077,231
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 703,114
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 631,775
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,885
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,848,607
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 259,577
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,589,030
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 62,673,090
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 62,678,664
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,651,449
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 6,886
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,372
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,011,957
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,837,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,625,759
D. Usług (účtová grupa 51) 32,512,243
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,537,554
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,443,900
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,959,461
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,134,193
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,962
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,245,836
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,245,836
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,809
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,735
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -115,106
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 840,872
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,520,333
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 218,140
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 216,828
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,312
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 361,177
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 65,295
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 65,295
O. Walutowe straty (563) 200,518
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95,364
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143,037
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 697,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 288,127
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,118,166
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -830,039
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 409,708
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016