Utwórz fakturę

TONDACH SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.10.2015
Basic information
Nazwa firmy TONDACH SLOVENSKO
PIN 31354912
TIN 2020343864
Numer VAT SK2020343864
Data utworzenia 21 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TONDACH SLOVENSKO
Nádražná 79/28
97213
Nitrianske Pravno
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 432 160 €
Zysk -1 025 040 €
Kapitał 11 761 344 €
Kapitał własny 6 660 855 €
Dane kontaktowe
E-mail centrala@tondach.sk
witryna internetowa http://www.tondach.sk
Telefon(y) +421465447182, +421465447181, +421465447183
Nr(y) faksu 0465189946
Date of updating data: 08.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,164,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,581,407
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,803
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,803
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,575,604
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 640,402
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,685,114
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,238,757
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,331
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,482,510
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 748,499
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 248,687
3. Produkty (123) - /194/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 499,812
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 95,664
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 95,664
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,366,830
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,168,792
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,168,792
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 198,038
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,517
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,259
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 266,258
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 100,947
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 93,459
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,488
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,164,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,635,814
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,937,264
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,937,264
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,819,523
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 94,046
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 94,046
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,189,979
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,837,450
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,027,429
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,025,040
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,529,050
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 46,084
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,974
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 28,110
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 86,961
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 5,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 81,961
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,336,420
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 182,671
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,671
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,017,630
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,338
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,522
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,209
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 59,585
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,669
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 29,916
Date of updating data: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,293,342
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,432,160
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,275,327
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) -6,148
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,163
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -40,243
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 33,434
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 403,795
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 741,832
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,444,318
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,594,281
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 143,060
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 20,263
D. Usług (účtová grupa 51) 1,020,509
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 764,035
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 570,072
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 178,820
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,143
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,578
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,507,834
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,524,239
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -16,405
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 147,357
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -167,879
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 386,280
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,012,158
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 508,420
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,907
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 28,656
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 228
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 228
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,902
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 758
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,847
2. Pozostałe koszty (562A) 28,847
O. Walutowe straty (563) 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,233
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,995
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,022,153
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,887
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,025,040
Date of updating data: 08.10.2015
Date of updating data: 08.10.2015