Utwórz fakturę

Robert Bosch - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Robert Bosch
PIN 31355579
TIN 2020350739
Numer VAT SK2020350739
Data utworzenia 29 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Robert Bosch
Ambrušova 4
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 491 705 €
Zysk -31 692 €
Kapitał 9 763 610 €
Kapitał własny 2 008 735 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243420001, 0243420011, 0243420013, 0244255420, 0244456960, 0244456964, 0244456966, 0244458449, 0248
Nr(y) faksu 0415006357, 0248703666, 0248703555
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,367,894
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,754,518
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 391,691
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 11,180
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 380,511
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,362,827
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 700,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,500,687
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 161,690
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 450
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,564,796
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,452,589
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 555
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,452,034
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 308,800
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 829
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 829
8. Podatek odroczony należności (481A) 307,971
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,802,207
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,752,576
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,258
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,615,318
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,806
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30,825
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,200
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,200
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 48,580
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 20,603
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22,863
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,114
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,367,894
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,871,976
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,141,871
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,141,871
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 316,598
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 114,187
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 114,187
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 331,012
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 614,767
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -283,755
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,692
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,495,918
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 95,694
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 95,694
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,008,254
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,284,042
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 912,970
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 371,072
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,215,245
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 144,348
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 116,134
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 75,375
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 173,110
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 391,511
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,088
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 371,423
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 459
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,491,705
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,491,705
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,818,487
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,583,688
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,045
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81,485
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,465,869
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,064,126
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 268,930
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 124,576
D. Usług (účtová grupa 51) 2,052,703
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,166,485
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,567,974
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 535,853
4. Koszty społeczne (527, 528) 62,658
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30,122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 648,736
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 648,736
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,516
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -9,084
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116,759
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,836
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,891,840
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 690
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 690
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,483
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,331
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 126
2. Pozostałe koszty (562A) 29,205
O. Walutowe straty (563) 814
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,338
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -34,793
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,957
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,735
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 66,210
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -43,475
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -31,692
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016