Utwórz fakturę

REVING - GAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy REVING - GAS
PIN 31355765
TIN 2020333106
Numer VAT SK2020333106
Data utworzenia 04 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REVING - GAS
Jesenského 319
92521
Sládkovičovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 309 632 €
Zysk 23 860 €
Kapitał 132 312 €
Kapitał własny 389 €
Dane kontaktowe
E-mail roslo@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://www.reving.sk
Telefon(y) +421317842140, +421317842410
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 469
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 469
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 469
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,758
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,100
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 108,956
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 420
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,243
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 143,227
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,066
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,967
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 9,693
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,989
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -90,575
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,860
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 185,293
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 161,641
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,754
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,180
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,317
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,390
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,495
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,157
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 309,632
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,090
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 245,792
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -21
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,128
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,643
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 283,592
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,351
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 128,316
C. Usług (účtová grupa 51) 58,409
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 84,504
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,274
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,697
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,041
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 26,040
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 89,785
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 208
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 208
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,428
M. Koszty oprocentowania (562) 1,096
N. Walutowe straty (563) 104
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 228
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,220
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 24,820
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 23,860
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016