Utwórz fakturę

JandL, marketing a reklama - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy JandL, marketing a reklama
PIN 31356036
TIN 2020301426
Numer VAT SK2020301426
Data utworzenia 12 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JandL, marketing a reklama
Štefánikova 6
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 569 599 €
Zysk 236 989 €
Kapitał 8 043 769 €
Kapitał własny 245 281 €
Dane kontaktowe
E-mail jandl@jandl.sk
Telefon(y) 0262803407
Nr(y) faksu 0262803406
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,825,755
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 687,789
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,712
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 13,992
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 12,720
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 271,077
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,944
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 260,201
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,932
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 390,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 390,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,053,132
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 29,939
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 29,939
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,195,573
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,415,868
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,415,868
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,768,999
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,706
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 827,620
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,256
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 807,364
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84,834
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 84,834
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,825,755
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 482,269
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 230,342
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 230,342
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 236,989
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,343,446
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,391,143
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,378,048
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,269
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,826
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,919,876
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,076,489
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,076,489
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 338,932
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 99,954
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36,979
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,925
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 597
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,427
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,427
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 40
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,549,532
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,569,599
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 98,998
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,439,579
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,355
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,080,162
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 111,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 252,585
D. Usług (účtová grupa 51) 24,253,884
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,081,802
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 828,804
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 232,381
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,617
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,482
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 322,624
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 322,624
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,269
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 489,437
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,920,842
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 400
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 288
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 288
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 112
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 51,438
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 46,628
2. Pozostałe koszty (562A) 46,628
O. Walutowe straty (563) 870
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,940
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -51,038
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 438,399
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 201,410
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 207,973
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -6,563
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 236,989
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016